Τετάρτη 25 Ιουνίου 2008

Τη τελευταία περίοδο πολύς λόγος γίνεται από τη κυβέρνηση της Ν.Δ για τη λεγόμενη «Διοικητική μεταρρύθμιση» την οποία σχεδιάζει και όπως δηλώνει θα επιχειρήσει εντός του 2008.
Στο πλαίσιο των σχετικών συζητήσεων, δηλώσεων και «διαρροών» είναι εμφανής η προσπάθειά της να παρακάμψει τα ουσιαστικά προβλήματα της αυτοδιοίκησης επιχειρώντας να αναδείξει ως κύριο αντικείμενο των διαβουλεύσεων τον αριθμό των νέων Δήμων και Περιφερειών οι οποίοι θα προκύψουν και το καθορισμό των νέων διοικητικών τους ορίων. Αυτά μάλιστα χωρίς μελέτη και σχεδιασμό, μέσω «τεχνητών συγκολλήσεων» και με αφετηρία την ικανοποίηση των πρόσκαιρων επιδιώξεων κομματικού ελέγχου των Ο.Τ.Α και σε ορισμένες περιπτώσεις με γνώμονα την εκπλήρωση προσωπικών πολιτικών φιλοδοξιών ορισμένων «αυτοδιοικητικών παραγόντων».
Η Νομαρχιακή Επιτροπή Χανίων του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και της πλούσιας αυτοδιοικητικής παρουσίας της Αριστεράς, ιδιαίτερα στα Χανιά, παρακολουθεί και παρεμβαίνει στις σχετικές εξελίξεις. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν σχετικές συσκέψεις με στελέχη της αυτοδιοίκησης του Νομού Χανίων.
Στόχος και πολιτική φιλοδοξία μας είναι να πρωτοστατήσουμε μαζί με τις αυθεντικές αυτοδιοικητικές δυνάμεις και τους πολίτες στην δημιουργία ενός ριζοσπαστικού ρεύματος Αναγέννησης της Αυτοδιοίκησης στο τόπο μας. Τη ανάπτυξη και ισχυροποίηση ενός τέτοιου γνήσιου αυτοδιοικητικού κινήματος επιβάλλουν:
1. Τα χρονίζοντα, κρίσιμα και οξυμμένα προβλήματα των Ο.Τ.Α. Ιδιαίτερα των λεγόμενων Καποδιστριακών Δήμων.
α) Ελλιπής χρηματοδότηση (σήμερα η αυτοδιοίκηση είναι επαίτης των οφειλών της πολιτείας προς αυτήν)
β) απουσία τεχνικής στήριξης (οι σημερινοί Ο.Τ.Α καρκινοβατούν μέσα από τις σημαντικές ελλείψεις υποδομών και προσωπικού)
γ) υποβάθμιση και περιορισμός του ρόλου (πλήρης απουσία και εξοβελισμός της αυτοδιοίκησης από το κεντρικό ή περιφερειακό σχεδιασμό και διαχείριση της 4ης Προγραμματικής περιόδου 2007-2013).

2. Η ανάγκη αποτροπής της επιχειρούμενης ενσωμάτωσης της Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης αντίληψης για τη συγκρότηση της κοινωνίας.
Η κυβέρνηση της Ν.Δ ζει τη παράνοια ενός νεοφιλελεύθερου παροξυσμού. Την προβάλλει μάλιστα και ως μεταρρυθμιστική διαδικασία. Έτσι στα πλαίσια της επιχειρούμενης κατάργησης κάθε έννοιας δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος επιδιώκει ουσιαστικά να υποβαθμίσει την αυτοδιοίκηση. Να διαστρέψει το χαρακτήρα της. Από φορέα έκφρασης, δημοκρατικής λειτουργίας, ενεργοποίησης και συμμετοχής των πολιτών στη διαχείριση των υποθέσεών τους επιχειρεί να μετατρέψει τους Ο.Τ.Α σε γραφειοκρατικούς, προσωποκεντρικούς οργανισμούς νομιμοποίησης κομματικών, επιχειρηματικών και προσωπικών επιδιώξεων και συμφερόντων, σε εισπρακτικούς μηχανισμούς παροχής υπηρεσιών οι οποίοι θα λειτουργούν κατά κύριο λόγο στη λογική της απόλυτης ανταποδοτικότητας και ιδιωτικοποίησης των κοινωνικών υπηρεσιών δημιουργώντας έτσι επιπρόσθετα οικονομικά βάρη στους πολίτες.

3. Η βαθειά πεποίθηση της Αριστεράς ότι η Αποκέντρωση και ουσιαστική Αυτοδιοίκηση αποτελούν βασική συνιστώσα μιας προοδευτικής διακυβέρνησης η οποία σήμερα προβάλλει ως άμεση ανάγκη για τη χώρα μας. Για την Αριστερά η Αυτοδιοίκηση αποτελεί βασικό θεμέλιο της δημοκρατικής συγκρότησης και διεύθυνσης της κοινωνίας, εργαλείο ενεργοποίησης και συμμετοχής των πολιτών στην άσκηση της τοπικής δημοκρατίας. Θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την διαρκή ανάπτυξη της αυτοδιοίκησης των πολιτών είναι:

  • Η ανατροπή του σημερινού συγκεντρωτικού –γραφειοκρατικού και πελατειακού κρατικού μοντέλου. Ανασύσταση του κράτους στη κατεύθυνση του επιτελικού ρόλου. Διάρθρωση της αυτοδιοίκησης σε δύο βαθμίδες με αιρετά πολιτικά όργανα σε όλα τα επίπεδα. Λειτουργία των Νομαρχιών στο πλαίσιο της περιφερειακής αυτοδιοίκησης ως αποκεντρωμένες πολιτικές οντότητες με καθορισμένο ρόλο, αρμοδιότητες και πόρους.
  • Η αποκέντρωση στις αντίστοιχες βαθμίδες της Αυτοδιοίκησης αρμοδιοτήτων με αποφασιστικό ρόλο σύμφωνα με τις αρχές της Τοπικής Αυτονομίας ,της Εγγύτητας και της Επικουρικότητας.
  • Η οικονομική αυτοτέλεια των Αυτοδιοικητικών Οργανισμών μέσω τακτικής κρατικής χρηματοδότησης στα πλαίσια ενός ενιαίου δημοσιονομικού συστήματος μέσα από το οποίο θα ανακατανέμονται θεσμοθετημένα οι αναγκαίοι για την αυτοδιοίκηση πόροι. Απαραίτητη προϋπόθεση η προοδευτική φορολογική μεταρρύθμιση.
  • Η δημοκρατική λειτουργία της αυτοδιοίκησης και η δημιουργία νέων θεσμών κοινωνικής συμμετοχής και διαχειριστικού ελέγχου. Καθιέρωση της απλής αναλογικής στην εκλογή όλων των οργάνων ,ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών και των κοινωνικών κινημάτων στις διαδικασίες σχεδιασμού και λήψης των αποφάσεων(π.χ συμμετοχή στο προγραμματισμό δράσης, στη διαμόρφωση του προϋπολογισμού κ.α).
Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ με βάση τους παραπάνω άξονες και στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ αγωνίζεται μαζί με τις γνήσιες αυτοδιοικητικές δυνάμεις και τους ενεργούς πολίτες για την ανάπτυξη ενός ισχυρού κοινωνικού κινήματος Αυτοδιοικητικής Αναγέννησης.
Μέσα από τα αιρετά Συμβούλια, αυτοδιοικητικές κινήσεις, συλλόγους και κινήσεις πολιτών θα συμβάλλει στην ισχυροποίηση του λαϊκού χαρακτήρα της αυτοδιοίκησης και στην ενδυνάμωση της ικανότητάς της να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε όφελος της κοινωνίας και των πολιτών.
Στο πλαίσιο του παραπάνω κεντρικού στόχου θεωρούμε ότι προαπαιτούμενα μιας ουσιαστικής συζήτησης για κάθε επιχείρηση διοικητικής αναδιάταξης είναι:
  • Η συζήτηση και οι ενέργειες να αφορούν το σύνολο της Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένης και της κρατικής, με τη λογική της αποκέντρωσης λειτουργιών προς την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση. Τροποποίηση του Ν.3614/2007 στην κατεύθυνση της ανάθεσης στην Περιφερειακή αυτοδιοίκηση της διαχείρισης των περιφερειακών προγραμμάτων της 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
  • Η άμεση απόδοση από τη κυβέρνηση όλων των οφειλών της προς τους υπάρχοντες αυτοδιοικητικούς θεσμούς.
  • Η εφαρμογή κοινά αποδεκτών επιστημονικών κριτηρίων για τη διαμόρφωση των νέων εδαφικών αυτοδιοικητικών ενοτήτων διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την συμμετοχή και συναίνεση των πολιτών. Η απολυτοποίηση της αντίληψης ότι ο μεγάλος Δήμος είναι και ισχυρός Δήμος αναιρείται από την μέχρι σήμερα εμπειρία (π.χ Δήμος Πειραιά, εμπειρία Καποδίστρια 1 κ.α ).
  • Η διαμόρφωση ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου υποστήριξης των οργανισμών οι οποίοι θα δημιουργηθούν και κάλυψης των ελλειμμάτων (υποδομών και προσωπικού) που κληροδοτούν οι σημερινοί.
  • Κατάργηση του αντιδημοκρατικού 42% και καθιέρωση της απλής αναλογικής στην εκλογή όλων των οργάνων. Δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής ελέγχου νομιμότητας των πράξεων της αυτοδιοίκησης. Ενίσχυση και ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου και των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων των Διαμερισματικών ή Τοπικών Συμβουλίων.
Χωρίς τις παραπάνω βασικές προϋποθέσεις ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ δεν θα συναινέσει σε μια ψευδώνυμη μεταρρύθμιση η οποία θα οδηγήσει σε απορρύθμιση της αυτοδιοίκησης και τελικά σε μείωση των χρηματοδοτήσεων προς αυτήν( όπως έγινε με τον ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 1.) Καλεί τους αιρετούς εκπροσώπους όλων των αυτοδιοικητικών θεσμών, τις κινήσεις και κοινωνικά κινήματα να αποτρέψουν τις νεοφιλελεύθερη μετάλλαξη της αυτοδιοίκησης και αγωνιστούν ταυτόχρονα για μια Αυτοδιοικητική Αναγέννηση στο τόπο μας.

Χανιά Ιούνιος 2008