Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2009

ΕΡΩΤΗΣΗ προς τους κ.κ. Υπουργούς:
-Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
-Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
-Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Θέμα: Αδειοδότηση της μονάδας διακίνησης και αποθήκευσης καυσίμων MAMIDOIL-JETOIL Α.Ε.
Το 2004, αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά η μονάδα αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων MAMIDOIL - JETOIL Α.Εστη θέση Πέρα Πλατάνι Σούδας χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια κυκλοφοριακής σύνδεσης με τον ΒόρειοΟδικό Άξονα Κρήτης.
Στη σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη λειτουργία της μονάδας αυτής αντιτέθηκαν, με σχετικέςαποφάσεις τους, τόσο το Νομαρχιακό Συμβούλιο των Χανίων όσο και η Γ.Γ. της Περιφέρειας Κρήτης, με το αιτιολογικόότι η μονάδα δε διαθέτει ασφαλή και νόμιμη πρόσβαση στην Εθνική Οδό, γεγονός που δημιουργεί σοβαρούςκινδύνους για την ασφάλεια της κυκλοφορίας των οχημάτων. (Απόφαση αρ. 66/2004 Νομαρχιακού Συμβουλίου Χανίωνκαι Απόφαση αρ.1176/16-05-2005 Γ.Γ.Περιφέρειας Κρήτης)
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ίδια θέση πρόσβασης επί του εθνικού δρόμου το 2005, ανετράπη και εξερράγη βυτιοφόρουγρών καυσίμων και από θαύμα δε θρηνήθηκαν θύματα.
Μετά από προσφυγή της εν λόγω εταιρείας στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 3287/4-8-05 υπουργικήαπόφαση, με την οποία ακυρώθηκε η απόφαση της Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης και στη συνέχεια εξεδόθη νέα θετικήαπόφαση της Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης, (Απόφαση αρ.3445/6-9-2005). Μ’ αυτό τον τρόπο, η Γ.Γ. της ΠεριφέρειαςΚρήτης υποχρεώθηκε από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ να εκδώσει περιβαλλοντική άδεια για μια δραστηριότητα δίπλαστον εθνικό δρόμο που συνεπάγεται τη διαρκή είσοδο και έξοδο βαρέων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων απόμια παράνομη σύνδεση με τον εθνικό δρόμο!
Κατά των παραπάνω θετικών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της μονάδας διακίνησης και αποθήκευσηςκαυσίμων στη θέση Πέρα Πλατάνι Σούδας έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο Δήμος Σούδας.
Και ενώ οι αναφερόμενες αποφάσεις βρισκόταν σε κρίση στο ΣτΕ το Υπουργείο Ανάπτυξης -εν κρυπτώ- προκειμένουνα προκαταλάβει τις εξελίξεις χορήγησε «άδεια εγκατάστασης μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμωνστην εταιρία MAMIDOIL-JETOIL Α.Ε. με την Απόφαση αρ.Δ3/Β/οικ.20849/2-9-2008 Υ. Ανάπτυξης.
Επειδή ως φαίνεται συνεχίζεται η αδειοδότηση της εν λόγω μονάδας αν και δε διαθέτει την κύρια προαπαιτούμενηάδεια κυκλοφοριακής σύνδεσης με τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
  • Ποιες άλλες άδειες έχουν χορηγηθεί από τα Υπουργεία που προΐστασθε για την υπόψη μονάδα.
  • Σε ποια φάση της διαδικασίας αδειοδότησης της μονάδας και για ποια συγκεκριμένη άδεια είναι προηγούμενααπαιτητή η άδεια κυκλοφοριακής σύνδεσης με το Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης; Και εφόσον ήταν απαιτητή γιακάθε μία από τις άδειες που ήδη εξεδόθησαν, τι μέτρα πρόκειται να λάβετε για την ανάκληση τους.
  • Δεδομένου ότι σύμφωνα με τον νόμο 3481/2006 (Άρθρο 7) το υπουργείο σας είναι υπεύθυνο για την ασφάλειατης κυκλοφορίας στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε προκειμένου νααποτραπεί η παράνομη και επικίνδυνη είσοδος-έξοδος των βαρέων οχημάτων στην Εθνική Οδό στοαναφερόμενο σημείο εγκατάστασης της μονάδας, αλλά και γενικότερα για την εξάλειψη όλων των μελανών καιεπικίνδυνων σημείων που προκαλούν τα τροχαία ατυχήματα στον ΒΟΑΚ;
Οι ερωτώντες βουλευτές

Μιχάλης Κριτσωτάκης
Δημήτρης Παπαδημούλης