Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013


Κατατέθηκε το Νομοσχέδιου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με τίτλο «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις».
 Το νέο νομοσχέδιο επιδιώκει: α) να μειώσει την κλίμακα βάση της οποίας εντάσσεται μια επιχείρηση στο νόμο περί στρατηγικών επενδύσεων, β) την ενοποίηση της διαχείρισης των επενδύσεων στο υπουργείο σε μια υπηρεσία, γ) την αποσπασματική και μεροληπτική αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου περί ιδιωτικών επενδύσεων, χωρίς την προηγούμενη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μέχρι τώρα εφαρμοζόμενων πολιτικών και δ) την υπαγωγή της δημόσιας περιουσίας στο παράκτιο αττικό τόξο σε Α.Ε., η οποία θα αναλάβει την πιθανή εκποίηση της. Βασική αρχή του νόμου αποτελεί η πίστη στην αναγκαιότητα περιορισμού των ελεγκτικών θεσμών της πολιτείας προς όφελος των μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων, παρακάμπτοντας τις ανάγκες του συνόλου του ιδιωτικού τομέα της χώρας.

Όπως και ο νόμος περί fast track, έτσι και ο προτεινόμενος νόμος στοχοποιεί ως μοναδικό εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας τη γραφειοκρατία του δημοσίου. Εντούτοις, η απουσία επενδύσεων οφείλονται στις πολιτικές της ύφεσης που έχουν συρρικνώσει την ελληνική οικονομία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι η αναβάθμιση του περιβάλλοντος λειτουργία των επιχειρήσεων προϋποθέτει τη δημιουργία ενός καθολικού θεσμικού πλαισίου γύρω από τις ιδιωτικές επενδύσεις, τον εξορθολογισμό, και όχι την παράκαμψη, των ελεγκτικών μηχανισμών του δημοσίου και την δημιουργία κριτηρίων που θα συναρτούν την στήριξη του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα με την δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την προστασία του περιβάλλοντος.