Τρίτη 6 Μαΐου 2008

Τα τελευταία χρόνια αποτελεί δυστυχώς πάγια τακτική των κυβερνήσεων να καθιστούν «Τελικούς Δικαιούχους» για τη χορήγηση ενισχύσεων που προκύπτουν από προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ τις τράπεζες, οι οποίες ωστόσο εμπλέκονται και στη διαμόρφωση της τελικής αίτησης μιας επιχείρησης και στην αξιολόγησή της. Η ίδια πρακτική εφαρμόστηκε και στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών, στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του Γ’ ΚΠΣ, για το οποίο η υποβολή αιτήσεων είχε αρχίσει στις 26/6/2007.
Τότε, με σχετική ερώτησή που κατέθεσε στη βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ (24/7/2007), είχαμε επισημάνει το γεγονός ότι οι φορείς (τράπεζες) που πραγματοποιούν τις μελέτες και τις προτάσεις, είναι οι ίδιοι με αυτούς που τις αξιολογούν, τις εγκρίνουν και εν τέλει αδειοδοτούν τις επιλεγόμενες επιχειρήσεις. Με αυτό τον τρόπο, υποστηρίζαμε ότι θα υπήρχε σοβαρό πρόβλημα αξιοπιστίας αφού οι συντάκτες των προτάσεων θα ήταν και οι αξιολογητές τους. Τα παραπάνω ενισχύονται από το γεγονός ότι κατά την πρακτική τους, οι τράπεζες εισπράττουν 1.200€ για κάθε πρόταση που παραλαμβάνουν, 600€ για την αξιολόγησή της και 3% επί του προϋπολογισμού των προτάσεων που τελικά θα υλοποιηθούν!
Η απάντηση επέλεξε να αγνοήσει αυτή την επισήμανση και το Υπουργείο υποστηρίζοντας ότι οι τράπεζες έχουν αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία στη διαχείριση αυτών των προγραμμάτων, περιορίστηκε στο να δηλώσει ότι «…το Υπ.Οι.Ο. συντονίζει τη διαδικασία, έχοντας πάντα ως γνώμονα το συμφέρον των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Ωστόσο, η δημοσίευση των αποτελεσμάτων του προγράμματος δυστυχώς δικαίωσε τις επιφυλάξεις που είχαμε διατυπώσει. Έτσι παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις στις βαθμολογίες από τράπεζα σε τράπεζα (έως και 20 μονάδες, με κλίμακα το 100, για όμοιες προτάσεις) και μεγάλες αποκλίσεις στο μέσο όρο βαθμολογίας των προτάσεων που διαχειρίστηκαν διαφορετικές τράπεζες. Επίσης, λόγω των ασφυκτικών προθεσμιών, αυτή τη φορά η διατραπεζική επιτροπή δεν διενήργησε τους απαραίτητους δειγματοληπτικούς ελέγχους και δέχτηκε χωρίς έλεγχο το σύνολο των στοιχείων που έδωσαν οι τράπεζες.
Βάσει των παραπάνω, παραμένουν αναπάντητα ερωτηματικά σχετικά…
  • με τον έλεγχο και τα αποτελέσματά του
  • με το ποσοστό των επιλέξιμων προτάσεων ανά τράπεζα και που οφείλονται οι όποιες αποκλίσεις από το μέσο όρο
  • με το γιατί οι υποψήφιοι για το μητρώο αξιολογητών δεν κλήθηκαν να υπογράψουν «δήλωση μη συμμετοχής καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην κατάρτιση και υλοποίηση των προτάσεων που θα υποβληθούν, λόγω της σύγκρουσης της ιδιότητάς τους ως αξιολογητές με τυχών συμφέροντα των δυνητικών τελικών αποδεκτών»
  • με το εάν, ενόψει και των προγραμμάτων της νέας περιόδου, προτίθεται η κυβέρνηση να επανεξετάσει την όλη διαδικασία αίτησης και αξιολόγησης των προτάσεων έτσι ώστε ο συντάκτης να μην είναι ταυτόχρονα και ο αξιολογητής τους.
Ας μπει ένα τέλος στην ασυδοσία των τραπεζών
και στην καταλήστευση κάθε ελπίδας των μικρών επιχειρήσεων.
Χανιά 6-5-2008
Γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ Χανίων