Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015

 
Ερώτηση με την οποία επιθυμούν να διερευνήσουν την πρόθεση των αρμόδιων Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Αλληλεγγύης και Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, σχετικά με την ένταξη των καταρτιζόμενων στα ΙΕΚ στα μητρώα των ανέργων και τη δυνατότητά τους να θεωρούν τα δελτία ανεργίας τους, κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ την Τετάρτη 10 Μάη.

Οι ερωτώντες βουλευτές – μεταξύ αυτών και η βουλευτής Χανίων κα Βαγιωνάκη – ζητούν από τα Υπουργεία να προχωρήσουν στην έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης ή νομοθετικής ρύθμισης, προς αυτήν την κατεύθυνση. Διαβάστε αναλυτικά την ερώτηση:

«Ο ΟΑΕΔ, με το υπ’ αριθ. 2901/14-01-2014 έγγραφό του, θεωρεί ότι οι καταρτιζόμενοι στα ΙΕΚ δεν επιτρέπεται, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, να θεωρούν το δελτίο ανεργίας τους ή να εγγραφούν στο μητρώο ανέργων, με τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τακτική επιδότηση ανεργίας, «ακόμα και αν θεωρηθεί ότι είναι διαθέσιμοι προς απασχόληση στην αγορά εργασίας».

Ο ΟΑΕΔ, για να στηρίξει τον ανωτέρω ισχυρισμό του επικαλείται τον ν. 1545/85 (αρ. 3, παρ. 2), που αναφέρει ότι «δεν θεωρούνται άνεργοι οι μαθητευόμενοι των επαγγελματικών σχολών ή όσοι εξασκούνται πρακτικά στα πλαίσια επαγγελματικού εκπαιδευτικού προγράμματος χωρίς εργασιακή σχέση». Η διάταξη αυτή, όμως, τροποποιήθηκε με τον ν. 4144/2013 (αρ. 30), με τον οποίο αφαιρέθηκε από το εδάφιο αυτό η δεύτερη περίπτωση.

Επίσης, ο ΟΑΕΔ επικαλείται τον κανονισμό (Ε.Κ.) με αριθμό 1897/2000, για τον λειτουργικό ορισμό της ανεργίας (παράρτημα Ι, παράγραφος 2), όπου αναφέρεται ότι «τα άτομα χωρίς εργασία που συμμετέχουν σε σπουδές ή σε κύκλους κατάρτισης δεν θεωρούνται άνεργοι». Όμως η συγκεκριμένη παράγραφος επιτρέπει στους καταρτιζόμενους να θεωρούνται άνεργοι, υπό τους όρους που καθορίζει η παράγραφος 1 του ανωτέρω παραρτήματος του κανονισμού και συγκεκριμένα εφόσον είναι «διαθέσιμοι για εργασία» και «σε αναζήτηση εργασίας». Ο ΟΑΕΔ εκτιμά, προφανώς, ότι οι καταρτιζόμενοι στα ΙΕΚ δεν ικανοποιούν αυτούς τους όρους.

Η εκτίμηση αυτή είναι καταφανώς αναληθής και επομένως αυθαίρετη. Στην πραγματικότητα οι καταρτιζόμενοι είναι «διαθέσιμοι για εργασία», μιας και ο κανονισμός λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΦΕΚ 1807/Β/02-07-2014), αναφέρει στο άρθρο 9, παρ. 5: «Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης καθορίζεται σε 20 ώρες, δύναται όμως να αυξομειώνεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου κατά 30%, ήτοι μπορεί να κυμαίνεται από 14 έως 26 ώρες ανά εβδομάδα». Επιπλέον, τα ΙΕΚ λειτουργούν κατά κανόνα τις απογευματινές ώρες. Είναι, επομένως, εμφανής η δυνατότητα να εργάζονται οι καταρτιζόμενοι, παράλληλα με τη φοίτησή τους.

- Επειδή η ερμηνεία που δίνει η νομική υπηρεσία του ΟΑΕΔ συνιστά μεροληπτική διάκριση σε βάρος των καταρτιζόμενων.

- Επειδή όλοι οι καταρτιζόμενοι είναι ενήλικες και η πλειοψηφία τους έχει οικογενειακές υποχρεώσεις.

- Επειδή οι καταρτιζόμενοι δεν έχουν καμιά οικονομική απολαβή στη διάρκεια της κατάρτισης.

- Επειδή οι καταρτιζόμενοι είναι «εν τοις πράγμασι» διαθέσιμοι για εργασία.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Είναι στις προθέσεις σας η ένταξη των καταρτιζόμενων στα ΙΕΚ στα μητρώα των ανέργων και η δυνατότητά τους να θεωρούν το δελτίο ανεργίας;

2. Προτίθεστε να προχωρήσετε στην έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης ή σε νομοθετική ρύθμιση, αν αυτό θεωρείται αναγκαίο;».